Privacybeleid

Privacybeleid

We zijn erg blij dat u interesse heeft getoond in onze onderneming. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor het beheer van de Romy Foods Corporation Ltd.. Het gebruik van de internetpagina's van de Romy Foods Corporation Ltd. is mogelijk zonder enige indicatie van persoonsgegevens; als een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale bedrijfsdiensten via onze website, kan verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, krijgen wij over het algemeen toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, is altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met de landspecifieke regelgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is op de Romy Foods Corporation Ltd.. Door middel van deze verklaring over gegevensbescherming wil onze onderneming het grote publiek informeren over de aard, omvang en het doel van de persoonsgegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden de betrokkenen door middel van deze verklaring inzake gegevensbescherming geïnformeerd over de rechten waarop zij recht hebben.

Als controller heeft de Romy Foods Corporation Ltd. tal van technische en organisatorische maatregelen genomen om de meest volledige bescherming van persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, te waarborgen. Gegevensoverdrachten op internet kunnen echter in principe beveiligingslacunes hebben, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom is het elke betrokkene vrij om persoonsgegevens via alternatieve middelen aan ons over te dragen, bijvoorbeeld via de telefoon.

1. Definities

De verklaring over gegevensbescherming van de Romy Foods Corporation Ltd. is gebaseerd op de voorwaarden die de Europese wetgever hanteert voor de goedkeuring van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze verklaring over gegevensbescherming moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, maar ook voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, willen we eerst de gebruikte terminologie toelichten.

In deze verklaring inzake gegevensbescherming gebruiken we onder meer de volgende termen:

a) Persoonsgegevens

Persoonsgegevens: alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"). Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatienummer of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

b) Betrokkene

De betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de voor de verwerking verantwoordelijke voor de verwerking.

c) Verwerking

Verwerking is elke handeling of reeks bewerkingen die worden uitgevoerd op persoonsgegevens of op verzamelingen van persoonsgegevens, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zoals verzameling, registratie, organisatie, structurering, opslag, aanpassing of wijziging, ophalen, raadplegen, gebruiken, openbaarmaking door verzending, verspreiding of anderszins ter beschikking stellen, uitlijnen of combineren, beperking, verwijdering of vernietiging.

d) Beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

e) Profilering

Profilering: elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten met betrekking tot de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, belangen, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen te analyseren of te voorspellen.

f) Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder het gebruik van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegeschreven.

g) Voor de verwerking verantwoordelijke voor de verwerking

De voor de verwerking verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of andere instantie die, alleen of samen met anderen, de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens bepaalt; wanneer de doeleinden en de wijze van verwerking door het recht van de Unie of de lidstaten worden bepaald, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor de benoeming ervan in het recht van de Unie of de lidstaten worden vastgesteld.

h) Processor

De verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of andere instantie die persoonsgegevens namens de voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt.

i) Ontvanger

De ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of een andere instantie, waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of zij al dan niet door een derde partij zijn. Overheidsinstanties die in het kader van een bepaald onderzoek persoonsgegevens kunnen ontvangen, worden evenwel niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van deze gegevens door deze overheidsinstanties is in overeenstemming met de toepasselijke regels voor gegevensbescherming overeenkomstig de doeleinden van de verwerking.

j) Derde partij

Een derde is een natuurlijke of rechtspersoon, een andere overheidsinstantie, instantie of instantie dan de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en personen die onder rechtstreeks gezag van de voor de verwerking van de voor de verwerking verantwoordelijke of verwerker gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

k) Toestemming

Toestemming van de betrokkene is een vrij gegeven, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige indicatie van de wensen van de betrokkene, waardoor hij of zij, door middel van een verklaring of door een duidelijke positieve actie, instemming betekent met de verwerking van persoonsgegevens die hem of haar met zich mee te maken hebben.

2. Naam en adres van de voor de verwerking verantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), andere wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming zijn:

Romy Foods Corporation Ltd.

15/4, Triq Mannarino,

BKR9080 B'Kara

Malta

Telefoon: (+356) 21666933

E-mail: it@romyfoods.com

Website: bonculina.com

3. Cookies

De internetpagina's van de Romy Foods Corporation Ltd. maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser in een computersysteem worden opgeslagen.

Veel internetsites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-id is een unieke id van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waardoor internetpagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte internetsites en servers de individuele browser van het dats-onderwerp onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd met behulp van de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan de Romy Foods Corporation Ltd. de gebruikers van deze website meer gebruiksvriendelijke diensten bieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website geoptimaliseerd worden met de gebruiker in het achterhoofd. Cookies stellen ons in staat om, zoals eerder vermeld, onze websitegebruikers te herkennen. Het doel van deze erkenning is om het gemakkelijker te maken voor gebruikers om onze website te gebruiken. De websitegebruiker die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet elke keer dat de website wordt geopend toegangsgegevens invoeren, omdat deze wordt overgenomen door de website en de cookie dus wordt opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in een online winkel. De online winkel onthoudt de artikelen die een klant via een cookie in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies via onze website voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser, en kan dus de instelling van cookies permanent weigeren. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's. Dit is mogelijk in alle populaire internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

4. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van de Romy Foods Corporation Ltd. verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of geautomatiseerd systeem de website opvraagt. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de serverlogboekbestanden. Verzameld kan (1) de gebruikte browsertypen en -versies zijn, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (zogenaamde verwijzers), (4) de subwebsites, (5) de datum en het tijdstip van toegang tot de internetsite, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem , en (8) alle andere soortgelijke gegevens en informatie die kunnen worden gebruikt in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt de Romy Foods Corporation Ltd. geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is juist nodig om (1) de inhoud van onze website correct te leveren, (2) de inhoud van onze website en de advertentie ervan te optimaliseren, (3) de levensvatbaarheid op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en websitetechnologie te waarborgen en (4) wetshandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in geval van een cyberaanval. Daarom analyseert de Romy Foods Corporation Ltd. anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch, met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te verhogen en een optimaal niveau van bescherming van de persoonsgegevens die we verwerken te waarborgen. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden apart opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

5. Registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich te registreren op de website van de verantwoordelijke met vermelding van persoonsgegevens. Welke persoonsgegevens aan de verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven, wordt bepaald door het desbetreffende invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door de verwerkingsverantwoordelijke en voor zijn eigen doeleinden. De voor de verwerking verantwoordelijke kan om overdracht verzoeken aan een of meer verwerkers (bijvoorbeeld een pakketdienst) die ook persoonsgegevens gebruikt voor een intern doel dat aan de verwerkingsverantwoordelijke kan worden toegerekend.

Door zich te registreren op de website van de controller, worden ook de datum en het tijdstip van de registratie opgeslagen op de datum van de internetprovider die door de internetprovider is toegewezen en die door de betrokkene worden gebruikt. De opslag van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en, indien nodig, om het mogelijk te maken om gepleegde strafbare feiten te onderzoeken. Voor zover, de opslag van deze gegevens is noodzakelijk om de controller te beveiligen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens door te geven, of als de overdracht het doel van strafrechtelijke vervolging dient.

De registratie van de betrokkene, met vrijwillige vermelding van persoonsgegevens, is bedoeld om de verantwoordelijke voor de verwerking in staat te stellen de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die alleen aan geregistreerde gebruikers mogen worden aangeboden vanwege de aard van de betrokken zaak. Geregistreerde personen zijn vrij om de tijdens de registratie opgegeven persoonsgegevens te allen tijde te wijzigen of volledig uit de gegevensvoorraad van de voor de verwerking verantwoordelijke te laten verwijderen.

De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt te allen tijde op verzoek aan elke betrokkene informatie over de persoonsgegevens die over de betrokkene worden opgeslagen. Bovendien corrigeert of wist de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens op verzoek of opgave van de betrokkene, voorzover er geen wettelijke opslagverplichtingen zijn. De gehele medewerkers van de verwerkingsverantwoordelijke zijn in dit verband beschikbaar voor de betrokkene als contactpersoon.

6. Contactmogelijkheid via de website

De website van de Romy Foods Corporation Ltd. bevat informatie die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maakt, evenals directe communicatie met ons, die ook een algemeen adres van de zogenaamde e-mail (e-mailadres) bevat. Als een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke, worden de door de betrokkene verzonden persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden verstrekt, worden opgeslagen met het oog op de verwerking of het contact met de betrokkene. Er wordt geen persoonsgegevens doorgift naar derden.

7. Routinematige verwijdering en blokkering van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene slechts voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken, of voor zover dit door de Europese wetgever of andere wetgevers wordt verleend in de wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is.

Indien het opslagdoel niet van toepassing is, of indien een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

8. Rechten van de betrokkene

a) Recht van bevestiging

Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om van de voor de verwerking verantwoordelijke de bevestiging te verkrijgen of al dan niet persoonsgegevens betreffende hem of haar worden verwerkt. Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht van bevestiging, kan hij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de voor de verwerking verantwoordelijke.

b) Recht van toegang

Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om van de voor de verwerking verantwoordelijke gratis informatie te verkrijgen over zijn of haar persoonlijke gegevens die op elk moment zijn opgeslagen en een kopie van deze informatie. Bovendien verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie:

de doeleinden van de verwerking;

de betrokken categorieën persoonsgegevens;

de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;

waar mogelijk, de beoogde periode waarvoor de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of, indien niet mogelijk, de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen;

het bestaan van het recht om bij de voor de verwerking verantwoordelijke te verzoeken om rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens, of beperking van de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de betrokkene, of om bezwaar te maken tegen deze verwerking;

het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

wanneer de persoonsgegevens niet van de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de herkomst ervan;

het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de AVG en, althans in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, alsmede de betekenis en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

Bovendien heeft de betrokkene het recht om informatie te verkrijgen over de vraag of persoonsgegevens naar een derde land of aan een internationale organisatie worden doorgegeven. In dat geval heeft de betrokkene het recht op kennis van de passende waarborgen met betrekking tot de doorgifte.

Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht van toegang, kan hij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de voor de verwerking verantwoordelijke.

c) Recht op rectificatie

Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om van de voor de verwerking verantwoordelijke onverwijld de rectificatie van onjuiste persoonsgegevens betreffende hem of haar te verkrijgen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten invullen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

Indien een betrokkene dit recht op rectificatie wenst uit te oefenen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de voor de verwerking verantwoordelijke.

d) Recht op uitwissing (Recht om vergeten te worden)

Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om van de voor de verwerking verantwoordelijke onverwijld de verwijdering van persoonsgegevens die hem betreft te verkrijgen, en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens onverwijld te wissen wanneer een van de volgende redenen van toepassing is, zolang de verwerking niet nodig is:

  • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.
  • De betrokkene trekt de toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG, of punt a), van artikel 9, lid 2, van de AVG, en wanneer er geen andere juridische grond is voor de verwerking.
  • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de AVG.
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in het wetgeving van de Unie of de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen. De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, van de AVG.
  • Indien een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene de verwijdering van persoonsgegevens wenst te vragen die door de Romy Foods Corporation Ltd. zijn opgeslagen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verwerkingsverantwoordelijke. Een werknemer van Romy Foods Corporation Ltd. zorgt er onmiddellijk voor dat het verwijderingsverzoek onmiddellijk wordt ingewilligd.

Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig artikel 17, lid 1, verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt de voor de verwerking verantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van de uitvoering, redelijke maatregelen, met inbegrip van technische maatregelen, om andere voor de verwerking van de persoonsgegevens ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene door deze voor de verwerking verantwoordelijken om verwijdering van eventuele banden met , of kopiëren of repliceren van, die persoonsgegevens, voor zover verwerking niet vereist is. Een medewerker van de Romy Foods Corporation Ltd. zal in individuele gevallen de nodige maatregelen treffen.

e) Recht op beperking van de verwerking

Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om van de verwerkingsbeperking voor de verwerking verantwoordelijke te verkrijgen wanneer een van de volgende handelingen geldt:

  • De juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren. De verwerking is onwettig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en vraagt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.
  • De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar is door de betrokkene vereist voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.
  • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG in afwachting van de verificatie of de legitieme redenen van de voor de verwerking verantwoordelijke die van de betrokkene overschrijven.
  • Indien aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene de beperking van de verwerking van door de Romy Foods Corporation Ltd. opgeslagen persoonsgegevens wenst te vragen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van de Romy Foods Corporation Ltd. regelt de beperking van de verwerking.
f) Recht op gegevensportabiliteit

Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om de persoonsgegevens die hem betreft, die aan een voor de verwerking verantwoordelijke is verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruiks- en machineleesbaar formaat te ontvangen. Hij of zij heeft het recht om deze gegevens ongehinderd door te geven aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke van de voor de verwerking verantwoordelijke waaraan de persoonsgegevens zijn verstrekt, mits de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG of artikel 9, lid 2, onder a), van de AVG, of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG of artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG , en de verwerking geschiedt met geautomatiseerde middelen, zolang de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die in het algemeen belang wordt uitgevoerd of voor de uitoefening van het officiële gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is gevestigd.

Bovendien heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensportabiliteit overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de AVG het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene voor de verwerking verantwoordelijke naar de andere te laten worden doorgegeven, indien technisch haalbaar en wanneer dit de rechten en vrijheden van anderen niet nadelig beïnvloedt.

Om het recht op gegevensportabiliteit te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de Romy Foods Corporation Ltd..

g) Recht op bezwaar

Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om bezwaar te maken tegen redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie, te allen tijde, met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens betreffende hem of haar, die is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de AVG. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

De Romy Foods Corporation Ltd. verwerkt de persoonsgegevens niet langer in geval van bezwaar, tenzij we dwingende legitieme redenen kunnen aantonen voor de verwerking die de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene overschrijven, of voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Indien romy foods corporation Ltd. persoonsgegevens verwerkt voor direct marketingdoeleinden, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die hem of haar voor deze marketing betreffen. Dit geldt voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de Romy Foods Corporation Ltd. voor de verwerking voor direct marketingdoeleinden, zal de Romy Foods Corporation Ltd. de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Bovendien heeft de betrokkene het recht om, om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die hem of haar betreft door de Romy Foods Corporation Ltd. voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden, of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de AVG, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die om redenen van algemeen belang wordt uitgevoerd.

Om gebruik te kunnen maken van het recht om bezwaar te maken, kan de betrokkene contact opnemen met een werknemer van de Romy Foods Corporation Ltd.. Bovendien is de betrokkene vrij in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en ondanks Richtlijn 2002/58/EG, om zijn recht om op geautomatiseerde wijze met behulp van technische specificaties bezwaar te maken, te gebruiken.

h) Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering

Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die rechtsgevolgen voor hem of haar heeft, of die hem eveneens aanzienlijk beïnvloedt, zolang de beslissing (1) niet noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en een verantwoordelijke voor de verwerking , of (2) niet is toegestaan door het unie- of lidstaatrecht waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is en waarin ook passende maatregelen worden vastgesteld om de rechten en vrijheden en rechtmatige belangen van de betrokkene te beschermen, of (3) niet is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Indien de beslissing (1) noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en een verantwoordelijke voor de verwerking, of (2), is het gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, voert romy foods corporation Ltd. passende maatregelen uit om de rechten en vrijheden en rechtmatige belangen van de betrokkene te waarborgen, ten minste het recht op menselijk ingrijpen van de verantwoordelijke voor de verwerking , om zijn of haar standpunt te uiten en de beslissing aan te vechten.

Indien de betrokkene de rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de Romy Foods Corporation Ltd..

i) Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om te allen tijde zijn toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens in te trekken.

Indien de betrokkene gebruik wenst te maken van het recht om de toestemming in te trekken, kan hij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de Romy Foods Corporation Ltd..

9. anonimiseringsfunctie)

Op deze website heeft de controller het onderdeel van Google Analytics (met de anonimizerfunctie) geïntegreerd. Google Analytics is een webanalyseservice. Web analytics is het verzamelen, verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens over de website waaruit een persoon afkomstig is (de zogenaamde verwijzer), welke subpagina's zijn bezocht, of hoe vaak en voor welke duur een subpagina is bekeken. Web analytics worden voornamelijk gebruikt voor de optimalisatie van een website en om een kosten-batenanalyse van internetreclame uit te voeren.

De exploitant van de Google Analytics-component is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Voor de webanalytics via Google Analytics gebruikt de controller de applicatie "_gat. _anonymizeIp". Door middel van deze toepassing wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd bij de toegang tot onze websites vanuit een lidstaat van de Europese Unie of een andere verdragsluitende staat tot de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van de Component Google Analytics is om het verkeer op onze website te analyseren. Google gebruikt de verzamelde gegevens en informatie onder meer om het gebruik van onze website te evalueren en om online rapporten te verstrekken, die de activiteiten op onze websites weergeven, en om andere diensten te verlenen met betrekking tot het gebruik van onze internetsite voor ons.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. De definitie van cookies wordt hierboven uitgelegd. Met de instelling van de cookie is Google in staat om het gebruik van onze website te analyseren. Bij elke oproep tot een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die wordt beheerd door de verwerkingsverantwoordelijke en waarin een Google Analytics-component is geïntegreerd, zal de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gegevens indienen via de Component Google Analytics met het oog op online reclame en de afwikkeling van commissies aan Google. In de loop van deze technische procedure verwerft de onderneming Google kennis van persoonlijke informatie, zoals het IP-adres van de betrokkene, dat Google onder meer dient om de oorsprong van bezoekers en klikken te begrijpen en vervolgens commissieregelingen te creëren.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke gegevens op te slaan, zoals de toegangstijd, de locatie van waaruit de toegang is gemaakt en de frequentie van bezoeken van onze website door de betrokkene. Bij elk bezoek aan onze website worden dergelijke persoonlijke gegevens, waaronder het IP-adres van de internettoegang die door de betrokkene wordt gebruikt, naar Google in de Verenigde Staten van Amerika verzonden. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze persoonsgegevens die via de technische procedure worden verzameld, doorgeven aan derden.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, te allen tijde de instelling van cookies via onze website voorkomen door middel van een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte webbrowser en dus de instelling van cookies permanent te weigeren. Een dergelijke aanpassing aan de gebruikte internetbrowser zou ook verhinderen dat Google Analytics een cookie instelt op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kunnen cookies die al door Google Analytics worden gebruikt, te allen tijde worden verwijderd via een webbrowser of andere softwareprogramma's.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen een verzameling van gegevens die worden gegenereerd door Google Analytics, die verband houdt met het gebruik van deze website, evenals de verwerking van deze gegevens door Google en de kans om dergelijke gegevens uit te sluiten. Hiervoor moet de betrokkene een browser add-on downloaden onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout en deze installeren. Deze browserinvoegtoepassing vertelt Google Analytics via een JavaScript dat gegevens en informatie over de bezoeken van internetpagina's mogelijk niet naar Google Analytics worden verzonden. De installatie van de browser-add-ons is een bezwaar van Google. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt verwijderd, opgemaakt of nieuw is geïnstalleerd, moet de betrokkene de browserinvoegtoepassingen opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Als de browserinvoegtoepassing is verwijderd door de betrokkene of een andere persoon die toe te schrijven is aan zijn bevoegdheid of is uitgeschakeld, is het mogelijk om de herinstallatie of reactivering van de browserinvoegtoepassingen uit te voeren.

Verdere informatie en de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van Google kunnen worden opgehaald in het kader van https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ en onder http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics wordt verder uitgelegd onder de volgende Link https://www.google.com/analytics/.

10. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van LinkedIn

De controller heeft componenten van de LinkedIn Corporation geïntegreerd op deze website. LinkedIn is een webgebaseerd sociaal netwerk waarmee gebruikers met bestaande zakelijke contacten verbinding kunnen maken en nieuwe zakelijke contacten kunnen leggen. Meer dan 400 miljoen geregistreerde mensen in meer dan 200 landen maken gebruik van LinkedIn. Zo is LinkedIn momenteel het grootste platform voor zakelijke contacten en een van de meest bezochte websites ter wereld.

De werkmaatschappij van LinkedIn is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, VS. Voor privacy zaken buiten de VS LinkedIn Ireland zijn Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, verantwoordelijk.

Bij elke oproep tot een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die wordt beheerd door de controller en waarop een LinkedIn-component (LinkedIn-plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om een weergave van de bijbehorende LinkedIn-component van LinkedIn te downloaden. Meer informatie over de LinkedIn plug-in is mogelijk toegankelijk onder https://developer.linkedin.com/plugins. In de loop van deze technische procedure verwerft LinkedIn kennis van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op LinkedIn, detecteert LinkedIn bij elke oproep naar onze website door de betrokkene en gedurende de gehele duur van hun verblijf op onze internetsite, welke specifieke subpagina van onze internetpagina werd bezocht door de betrokkene. Deze informatie wordt verzameld via de LinkedIn-component en gekoppeld aan het desbetreffende LinkedIn-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de LinkedIn-knoppen klikt die op onze website zijn geïntegreerd, wijst LinkedIn deze informatie toe aan het persoonlijke LinkedIn-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze de persoonsgegevens op.

LinkedIn ontvangt informatie via het LinkedIn-onderdeel dat de betrokkene onze website heeft bezocht, op voorwaarde dat de betrokkene op het moment van de oproep op onze website is ingelogd op LinkedIn. Dit gebeurt ongeacht of de persoon op de LinkedIn-knop klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van informatie naar LinkedIn niet wenselijk is voor de betrokkene, kan hij of zij dit voorkomen door zich af te melden bij hun LinkedIn-account voordat een oproep naar onze website wordt gedaan.

LinkedIn biedt onder https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls de mogelijkheid om zich af te melden voor e-mailberichten, sms-berichten en gerichte advertenties, evenals de mogelijkheid om advertentie-instellingen te beheren. LinkedIn maakt ook gebruik van filialen zoals Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua en Lotame. Het plaatsen van dergelijke cookies kan onder https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy worden geweigerd. Het toepasselijke privacybeleid voor LinkedIn is beschikbaar onder https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Het LinkedIn-cookiebeleid Is Beschikbaar Onder https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

11. Rechtsgrondslag voor de verwerking

Artikel 6 I lit. een AVG dient als de wettelijke basis voor ons bedrijf voor verwerkingen waarbij we toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals het geval is, bijvoorbeeld in het geval van verwerkingen die nodig zijn voor de levering van goederen of het verlenen van een andere dienst of tegenprestatie, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I lit.b AVG. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die nodig zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in geval van vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals het nakomen van fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I lit.c GDPR. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker van ons bedrijf gewond zou raken en zijn naam, leeftijd, gegevens over de ziektekostenverzekering of andere essentiële informatie moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derden. De verwerking zou dan gebaseerd zijn op artikel 6 I lit. d GDPR.

Uiteindelijk zouden de verwerkingen gebaseerd kunnen zijn op artikel 6 I lit. f GDPR. Deze rechtsgrondslag is gebaseerd op verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen wanneer de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van onze onderneming of een derde te beschermen, mits de belangen, de grondrechten en de vrijheden van de betrokkene niet prevaleren. Wij mogen dit soort verwerkingen doen, met name omdat deze specifiek door de Europese wetgever zijn genoemd. In dit verband was zij van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden verondersteld indien de betrokkene klant is van de voor de verwerking verantwoordelijke (overweging 47 zin 2 AVG).

12. Subsidiabele belangen bij de door de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde uitgeoefende behandeling

Op basis van artikel 6 I lit. f GDPR is ons gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van ons bedrijf ten behoeve van het welzijn van al onze medewerkers en onze aandeelhouders gebaseerd op artikel 6 I lit. f GDPR.

13. Duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de periode worden de relevante gegevens routinematig verwijderd, op voorwaarde dat ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of de inleiding van de overeenkomst.

14. Wettelijke of contractuele bepalingen voor het verstrekken van persoonsgegevens; noodzaak van de sluiting van de overeenkomst; de verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-inrichting

Wij informeren u dat het verstrekken van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. fiscale regelgeving. B) of kan ook het gevolg zijn van contractuele regelingen (e.B. informatie over de contractuele partner).

In sommige opzichten kan het nodig zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken als ons bedrijf een contract met hem of haar sluit. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou betekenen dat de overeenkomst met de betrokkene niet kon worden gesloten.

Alvorens persoonsgegevens door de betrokkene te verstrekken, moet de betrokkene contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker verduidelijkt per geval of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractplicht is of vereist is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en welke gevolgen het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou hebben.

15. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf maken wij geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering..

Deze verklaring inzake gegevensbescherming werd afgegeven door de generator voor gegevensbeschermingsverklaring van DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, acting as External data protection officer Rosenheim, in samenwerking met Advocaat voor PRIVACY en Wet