Integritetspolicy

Sekretesspolicy

Vi är mycket glada över att ni har visat intresse för vårt företagande. Dataskydd är av särskilt hög prioritet för förvaltningen av Romy Foods Corporation Ltd. Användningen av Internet-sidor i Romy Foods Corporation Ltd är möjligt utan någon indikation på personuppgifter; om en registrerade vill använda särskilda företagstjänster via vår webbplats kan det dock bli nödvändigt med behandling av personuppgifter. Om behandling av personuppgifter är nödvändig och det inte finns någon lagstadgad grund för sådan behandling, erhåller vi i allmänhet samtycke från den registrerade.

Behandling av personuppgifter, såsom namn, adress, e-postadress, eller telefonnummer till en registrerade skall alltid vara i linje med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), och i enlighet med de landsspecifika dataskyddsbestämmelser som gäller för Romy Foods Corporation Ltd.. Genom denna dataskyddsdeklaration vill vårt företag informera allmänheten av arten, omfattningen och syftet med de personuppgifter vi samlar in, använder och behandlar. Vidare informeras de registrerade med hjälp av denna uppgiftsskyddsdeklaration om de rättigheter som de har rätt till.

Som personuppgiftsansvarig har Romy Foods Corporation Ltd genomfört ett flertal tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa det mest kompletta skyddet av personuppgifter som behandlas via denna webbplats. Internetbaserade dataöverföringar kan dock i princip ha säkerhetsluckor, varför absolut skydd kanske inte garanteras. Av denna anledning är varje registrerade fria att överföra personuppgifter till oss via alternativa medel, t.ex.

1. Definitioner

Dataskyddsdeklarationen för Romy Foods Corporation Ltd. baseras på de termer som den europeiska lagstiftaren har använt för antagandet av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vår dataskyddsdeklaration ska vara läsbar och begriplig för allmänheten, liksom våra kunder och affärspartners. För att säkerställa detta vill vi först förklara den terminologi som används.

I denna dataskyddsdeklaration använder vi bland annat följande termer:

a) Personuppgifter

Med personuppgifter avses all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person ("registrerade"). En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifieringsnummer, lokaliseringsuppgifter, en online-identifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för denna fysiska persons fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

b) Ämnesraden

Den registrerade är varje identifierad eller identifierbar fysisk person, vars personuppgifter behandlas av den registeransvarige som ansvarar för behandlingen.

c) Bearbetning

Behandling är varje operation eller uppsättning operationer som utförs på personuppgifter eller på uppsättningar av personuppgifter, oavsett om det sker på automatiserad väg eller inte, såsom insamling, registrering, organisation, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, samråd, användning, utlämnande genom överföring, spridning eller på annat sätt tillgängliggörande, anpassning eller kombination, begränsning, utpuddering eller förstörelse.

d) Begränsning av bearbetning

Begränsning av behandlingen är märkning av lagrade personuppgifter med syfte att begränsa deras behandling i framtiden.

e) Profilering

Profilering innebär varje form av automatiserad behandling av personuppgifter som består av användning av personuppgifter för att utvärdera vissa personliga aspekter som rör en fysisk person, särskilt för att analysera eller förutsäga aspekter som rör den fysiska personens prestation i arbetet, ekonomisk situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, lokalisering eller rörelser.

f) Pseudonymisering

Pseudonymisering är behandling av personuppgifter på ett sådant sätt att personuppgifterna inte längre kan hänföras till en specifik registrerade utan användning av ytterligare information, förutsatt att dessa ytterligare uppgifter hålls separat och är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna inte tillskrivs en identifierad eller identifierbar fysisk person.

g) Controller eller controller som ansvarar för behandlingen

Registeransvarig eller registeransvarig som ansvarar för behandlingen är den fysiska eller juridiska person, offentlig myndighet, agentur eller annat organ som, ensamt eller tillsammans med andra, bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter; om ändamålen och medlen för denna behandling bestäms av unions- eller medlemsstatslagstiftningen, får den registeransvarige eller de särskilda kriterierna för nomineringen av den föreskrivas i unions- eller medlemsstatslagstiftningen.

h) Processor

Registerförare är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, agentur eller annat organ som behandlar personuppgifter på uppdrag av den registeransvarige.

i) Mottagare

Mottagaren är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, myndighet eller annat organ, till vilket personuppgifterna lämnas ut, oavsett om det är tredje part eller inte. Offentliga myndigheter som kan ta emot personuppgifter inom ramen för en viss undersökning i enlighet med unions- eller medlemsstatslagstiftningen ska dock inte betraktas som mottagare; dessa offentliga myndigheters behandling av dessa uppgifter ska vara i överensstämmelse med tillämpliga regler om uppgiftsskydd enligt ändamålen med behandlingen.

j) Tredje part

Tredje man är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, agentur eller organ förutom den registrerade, registeransvarige, registerföraren och personer som, under direkt ledning av den registeransvarige eller registerföraren, har tillstånd att behandla personuppgifter.

k) Samtycke

Samtycke från den registrerade är varje fritt given, specifik, informerad och entydig uppgift om den registrerades önskemål genom vilka han eller hon genom ett uttalande eller genom en klar positiv särbehandling innebär att man samtycker till behandling av personuppgifter som rör honom eller henne.

2. Namn och adress på den registeransvarige

Controller för ändamålen med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), andra dataskyddslagar som är tillämpliga i europeiska unionens medlemsstater och andra bestämmelser som rör dataskydd är

Romy Foods Corporation Ltd

15/4, Triq Mannarino,

BKR9080 B'Kara

Malta

Telefon: (+356) 21666933

E-post: it@romyfoods.com

Hemsida: bonculina.com

3. Cookies

Romy Foods Corporations Ltd.-sidorna använder cookies. Cookies är textfiler som lagras i ett datorsystem via en Webbläsare på Internet.

Många Internet-webbplatser och servrar använder cookies. Många cookies innehåller ett så kallat cookie-ID. Ett cookie-ID är en unik identifierare för cookien. Den består av en teckensträng genom vilken Internetsidor och -servrar kan tilldelas till den specifika Internet-webbläsaren som cookien lagrades i. Detta gör att besökta Internet-platser och servrar för att skilja den enskilda webbläsaren i dats-ämnet från andra Internet-webbläsare som innehåller andra cookies. En specifik Internet-webbläsare kan identifieras och identifieras med hjälp av det unika cookie-ID: t.

Genom användning av cookies kan Romy Foods Corporation Ltd. förse användarna av denna webbplats med mer användarvänliga tjänster som inte skulle vara möjligt utan inställningen av cookies.

Genom en cookie kan informationen och erbjudandena på vår webbplats optimeras med användaren i åtanke. Cookies tillåter oss, som tidigare nämnts, att känna igen våra webbplatsanvändare. Syftet med detta erkännande är att göra det lättare för användare att utnyttja vår webbplats. Den webbplatsanvändare som använder cookies, t ex behöver inte ange åtkomstdata varje gång webbplatsen nås, eftersom detta övertas av webbplatsen, och cookien lagras därmed på användarens datorsystem. Ett annat exempel är cookien för en kundvagn i en webbshop. Webbutiken kommer ihåg de artiklar som en kund har placerat i den virtuella kundvagnen via en cookie.

Den registrerade kan när som helst förhindra att cookies ställers in via vår webbplats genom en motsvarande inställning av den Internet-webbläsare som används, och kan därmed permanent neka inställningen av cookies. Vidare kan redan inställda cookies raderas när som helst via en Internet-webbläsare eller andra programprogram. Detta är möjligt i alla populära Webbläsare. Om den registrerade avaktiverar inställningen av cookies i den Internet-webbläsare som används, kan inte alla funktioner på vår webbplats vara helt användbara.

4. Insamling av allmänna uppgifter och information

Webbplatsen för Romy Foods Corporation Ltd samlar in en rad allmänna uppgifter och information när en dataperson eller automatiserat system ringer upp webbplatsen. Dessa allmänna data och information lagras i serverns loggfiler. Samlas in kan vara (1) de webbläsartyper och versioner som används, (2) det operativsystem som används av det åtkomstsystem, (3) den webbplats från vilken ett åtkomstsystem når vår hemsida (så kallade referrers), (4) delwebbplatserna, (5) datum och tidpunkt för tillträde till Internet-webbplatsen, (6) en Internet-protokolladress (IP-adress), (7) Internet-leverantören av det åtkomstsystem som , och (8) alla andra liknande uppgifter och information som kan komma att användas vid angrepp på våra informationsteknologisystem.

Vid användning av dessa allmänna data och information drar Romy Foods Corporation Ltd. inga slutsatser om den registrerade. Snarare behövs denna information för att (1) leverera innehållet på vår webbplats korrekt, (2) optimera innehållet på vår webbplats samt dess annons, (3) säkerställa långsiktig lönsamhet för våra informationsteknologiska system och webbplats teknik, och (4) förse brottsbekämpande myndigheter med den information som krävs för åtal i händelse av en cyber-attack. Därför analyserar Romy Foods Corporation Ltd. anonymt insamlade data och information statistiskt, med syfte att öka dataskydd och datasäkerhet i vårt företag, och att säkerställa en optimal nivå av skydd för de personuppgifter vi behandlar. De anonyma uppgifterna om serverloggfiler lagras separat från alla personuppgifter som en registrerade tillhandahåller.

5. Registrering på vår hemsida

Den registrerade har möjlighet att registrera sig på den registeransvarigas webbplats med angivande av personuppgifter. Vilka personuppgifter som överförs till personuppgiftsansvarig avgörs av respektive indatamask som används för registreringen. De personuppgifter som den registrerade förs in samlas in och lagras uteslutande för internt bruk av den registeransvarige, och för sina egna syften. Den registeransvarige kan begära överföring till en eller flera personuppgiftsbiträden (t.ex. en pakettjänst) som också använder personuppgifter för ett internt syfte som är hänförligt till den registeransvarige.

Genom att registrera sig på den registeransvariges webbplats lagras också IP-adressen—som tilldelats av Internet-leverantören (ISP) och används av den registrerade—datum, och tid för registreringen. Lagringen av dessa data sker mot bakgrund av att detta är det enda sättet att förhindra missbruk av våra tjänster, och, om nödvändigt, göra det möjligt att utreda begått brott. I den mån är lagring av dessa data nödvändig för att säkra den registeransvarige. Dessa uppgifter vidarebefordras inte till tredje part om det inte finns en lagstadgad skyldighet att vidarebefordra uppgifterna, eller om överföringen tjänar syftet med åtal.

Registreringen av den registrerade, med frivillig uppgift om personuppgifter, syftar till att göra det möjligt för den registeransvarige att erbjuda det registrerade innehåll eller de tjänster som endast får erbjudas registrerade användare på grund av sakens art i fråga. Registrerade personer är fria att när som helst ändra de personuppgifter som anges under registreringen, eller att få dem helt raderade från personuppgiftsansvarigs datalager.

Den registeransvarige ska när som helst på begäran lämna information till varje registrerade om vilka personuppgifter som lagras om den registrerade. Den registeransvarige ska dessutom korrigera eller radera personuppgifter på den registrerades begäran eller uppgift, i den mån det inte finns några lagstadgade lagringsskyldigheter. Helheten av den registeransvariges anställda Är tillgänglig för den registrerade i detta avseende som kontaktpersoner.

6. Kontaktmöjlighet via webbplatsen

Webbplatsen för Romy Foods Corporation Ltd. innehåller information som möjliggör en snabb elektronisk kontakt till vårt företag, samt direkt kommunikation med oss, som även innehåller en allmän adress till den så kallade elektroniska posten (e-postadress). Om en datasysss till kontaktar den personuppgiftsansvarige via e-post eller via ett kontaktformulär sparas de personuppgifter som överförs av den registrerade automatiskt. Sådana personuppgifter som på frivillig basis överförs av en person som är föremål för den registeransvarige lagras i syfte att behandla eller kontakta den registrerade. Det sker ingen överföring av dessa personuppgifter till tredje part.

7. Rutinmässig radering och blockering av personuppgifter

Den registeransvarige ska behandla och lagra den registrerades personuppgifter endast under den tid som krävs för att uppnå syftet med lagring, eller så långt detta beviljas av den europeiska lagstiftaren eller andra lagstiftare i lagar eller förordningar som den registeransvarige omfattas av.

Om förvaringssyftet inte är tillämpligt, eller om en lagringstid som föreskrivs av den europeiska lagstiftaren eller en annan behörig lagstiftare upphör att gälla, blockeras eller raderas personuppgifterna rutinmässigt i enlighet med lagkrav.

8. Den registrerades rättigheter

a) Rätt till bekräftelse

Varje registrerade skall ha den rätt som den europeiska lagstiftaren ger för att från den registeransvarige få bekräftelsen på huruvida personuppgifter som rör honom eller henne behandlas eller inte. Om en uppgiftsskyldare vill utnyttja denna rätt till bekräftelse, kan han eller hon när som helst kontakta någon anställd hos den registeransvarige.

b) Rätt till tillgång

Varje registrerade ska ha rätt som den europeiska lagstiftaren ger att från den registeransvarige få gratis information om sina personuppgifter som lagras när som helst och en kopia av denna information. Vidare beviljar de registrerade de registrerade i de europeiska direktiven och förordningarna tillgång till följande information:

Ändamålen med behandlingen.

Vilka kategorier av personuppgifter som berörs.

De mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller kommer att lämnas ut, särskilt mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer. Om möjligt den planerade tidsperiod för vilken personuppgifterna kommer att lagras, eller, om det inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period. Förekomsten av rätten att av den registeransvarige begära rättelse eller radering av personuppgifter, eller begränsning av behandling av personuppgifter som rör den registrerade, eller att invända mot sådan behandling.

Förekomsten av rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet.

Om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade, eventuell tillgänglig information om deras källa.

förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, som avses i artikel 22.1 och 22.4 i den allmänna dataskyddsförvararen och, åtminstone i dessa fall, meningsfull information om den logiska logiken som berörs, samt betydelsen och de planerade konsekvenserna av en sådan behandling för den registrerade.

Vidare skall den registrerade ha rätt att få information om huruvida personuppgifter överförs till ett tredjeland eller till en internationell organisation. Om så är fallet skall den registrerade ha rätt att få information om lämpliga skyddsåtgärder som rör överföringen.

Om en uppgiftsskyldare vill utnyttja denna rätt till tillgång, kan han eller hon när som helst kontakta någon anställd hos den registeransvarige.

c) Rätt till rättelse

Varje registrerade skall ha rätt som den europeiska lagstiftaren ger att från den registeransvarige utan onödigt dröjsmål erhålla rättelse av felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne. Med beaktande av ändamålen med behandlingen ska den registrerade ha rätt att få ofullständiga personuppgifter iklarade, bl.a.

Om en uppgiftsstärkande vill utnyttja denna rättelserätt, kan han eller hon när som helst kontakta någon anställd hos den registeransvarige.

d) Rätt till radering (Rätt att bli bortglömd)

Varje registrerade skall ha den rätt som den europeiska lagstiftaren ger för att från den registeransvarige erhålla radering av personuppgifter som rör honom eller henne utan onödigt dröjsmål, och den registeransvarige skall ha skyldighet att radera personuppgifter utan onödigt dröjsmål när någon av följande grunder är tillämplig, så länge som behandlingen inte är nödvändig:

 • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga i förhållande till de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt har behandlats.
 • Den registrerade återkallar samtycke som behandlingen grundar sig på enligt punkt a i artikel 6.1 i GDPR, eller led a i artikel 9.2 i GDPR, och där det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.
 • Den registrerade invänder mot behandlingen enligt artikel 21.1 i den allmänna dataskyddsöverskriften och det finns inga överordnade legitima grunder för behandlingen, eller den registrerade invänder mot behandlingen enligt artikel 21.2 i gdpr.
 • Personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att en lagförpliktelse i unions- eller medlemsstatslagstiftning uppfylls som den registeransvarige omfattas av.
 • Personuppgifterna har samlats in i förhållande till det erbjudande om informationssamhällets tjänster som avses i artikel 8.1 i GDPR.
 • Om en av de ovannämnda orsakerna gäller, och en registrerade vill begära radering av personuppgifter som lagras av Romy Foods Corporation Ltd. kan han eller hon, när som helst, kontakta någon anställd hos den registeransvarige. En anställd hos Romy Foods Corporation Ltd. skall omgående se till att utp raderingsbegäran efterlevs omedelbart.

Om den registeransvarige har offentliggjort personuppgifter och enligt artikel 17.1 är skyldiga att radera personuppgifterna ska den registeransvarige, med hänsyn till tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet, vidta rimliga åtgärder, inklusive tekniska åtgärder, för att informera andra registeransvariga som behandlar de personuppgifter som den registrerade har begärt radering av sådana registeransvariga om eventuella kopplingar till , eller kopia eller replikering av, dessa personuppgifter, så långt som bearbetningen inte krävs. En anställd på Romy Foods Corporation Ltd kommer att ordna nödvändiga åtgärder i enskilda fall.

e) Rätt till begränsning av behandlingen

Varje registrerade skall ha rätt som den europeiska lagstiftaren ger för att från den registeransvarige erhålla begränsning av behandlingen om något av följande gäller:

 • Att personuppgifterna är korrekt bestrids av den registrerade, under en period som gör det möjligt för den personuppgiftsansvarige att kontrollera att personuppgifterna är korrekt.
 • Behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig utpudden av personuppgifterna och begär i stället begränsningen av deras användning i stället.
 • Den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna för behandlingen, men de krävs av den registrerade för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
 • Den registrerade har invänt mot behandling enligt artikel 21.1 i GDPR i avvaktan på kontrollen huruvida den registeransvariges legitima grunder åsidosätter den registrerades.
 • Om ett av de tidigare nämnda villkoren är uppfyllt, och en registrerade vill begära begränsning av behandlingen av personuppgifter som lagras av Romy Foods Corporation Ltd. kan han eller hon när som helst kontakta någon anställd av den registeransvarige. Den anställde i Romy Foods Corporation Ltd kommer att ordna begränsningen av behandlingen.
f) Rätt till dataportabilitet

Varje registrerade ska ha rätt som beviljas av den europeiska lagstiftaren, att få de personuppgifter som rör honom eller henne, som lämnades till en registeransvarig, i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format. Han eller hon skall ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan registeransvarig utan hinder från den registeransvarige till vilken personuppgifterna har lämnats, så länge som behandlingen grundar sig på samtycke enligt led a i artikel 6.1 i GDPR eller led a i artikel 9.2 i GDPR, eller på ett avtal enligt punkt b i artikel 6.1 i GDPR , och behandlingen sker på automatiserad väg, så länge behandlingen inte är nödvändig för att utföra en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller i utövandet av offentlig myndighet som tillkommer den registeransvarige.

När den registrerade utövar sin rätt till dataportabilitet enligt artikel 20.1 i GDPR ska den ha rätt att få personuppgifter överförda direkt från en registeransvarig till en annan, när detta är tekniskt genomförbart och när detta inte inverkar negativt på andras rättigheter och friheter.

För att hävda rätten till dataportabilitet kan den registrerade när som helst kontakta någon anställd vid Romy Foods Corporation Ltd..

g) Rätt att invända

Varje registrerade ska ha rätt som den europeiska lagstiftaren ger för att på grunder som hänför sig till hans eller hennes särskilda situation, när som helst, till behandling av personuppgifter som rör honom eller henne, och som grundar sig på led e eller f i artikel 6.1 i gdpr. Detta gäller även profilering som bygger på dessa bestämmelser.

Romy Foods Corporation Ltd. ska inte längre behandla personuppgifterna i händelse av invändningen, såvida vi inte kan visa tvingande berättigade grunder för den behandling som åsidosätter den registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Om Romy Foods Corporation Ltd behandlar personuppgifter för direkt marknadsföring, ska den registrerade ha rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som rör honom eller henne för sådan marknadsföring. Detta gäller profilering i den mån den har samband med sådan direkt marknadsföring. Om den registrerade invändningar mot Romy Foods Corporation Ltd. till behandlingen för direkt marknadsföring, romy Foods Corporation Ltd kommer inte längre att behandla de personuppgifter för dessa ändamål.

Dessutom har den registrerade rätt att, av skäl som rör hans eller hennes särskilda situation, invända mot behandling av personuppgifter rörande honom eller henne av Romy Foods Corporation Ltd. av vetenskapliga eller historiska forskningsändamål, eller för statistiska ändamål enligt artikel 89.1 i GDPR, såvida inte behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift som utförs av hänsyn till allmänintresset.

För att utöva rätten att invända kan den registrerade kontakta vilken som helst anställd i Romy Foods Corporation Ltd.. Dessutom står den registrerade fritt i samband med användningen av informationssamhällets tjänster, och oaktat direktiv 2002/58/EG, att använda sin rätt att göra invändningar med hjälp av automatiserade medel med hjälp av tekniska specifikationer.

h) Automatiserat individuellt beslutsfattande, inklusive profilering

Varje enskild person ska ha rätt som den europeiska lagstiftaren ger att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundar sig på automatiserad behandling, inklusive profilering, som ger rättsverkningar som rör honom eller henne, eller på motsvarande sätt påverkar honom eller henne avsevärt, så länge beslutet (1) inte är nödvändigt för att ingå, eller fullgöra ett avtal mellan den registrerade och en registeransvarig person , eller (2) inte är godkänd av unions- eller medlemsstatslagstiftning som den registeransvarige omfattas av och som också fastställer lämpliga åtgärder för att tillvarata den registrerades rättigheter och friheter och berättigade intressen, eller 3) inte grundas på den registrerades uttryckliga samtycke.

Om beslutet (1) är nödvändigt för att ingå, eller fullgörande av, ett avtal mellan den registrerade och en registeransvarig, eller (2) det grundar sig på den registrerades uttryckliga samtycke, ska Romy Foods Corporation Ltd. genomföra lämpliga åtgärder för att tillvarata den registrerades rättigheter och friheter och legitima intressen, åtminstone rätten att inhämta ett ingripande från den personuppgiftsansvarigas sida, ska Romy Foods Corporation Ltd. genomföra lämpliga åtgärder för att tillvarata den registrerades rättigheter och friheter och legitima intressen, åtminstone rätten att inhämta ett ingripande från människa från den registeransvariges sida , att uttrycka sin synpunkt och bestrida beslutet.

Om den registrerade vill utöva rättigheterna rörande automatiserat individuellt beslutsfattande, kan han eller hon när som helst kontakta någon anställd vid Romy Foods Corporation Ltd..

i) Rätt att återkalla samtycke till dataskydd

Varje registrerade skall ha rätt som den europeiska lagstiftaren ger att när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av sina personuppgifter.

Om den registrerade vill utöva rätten att återkalla samtycket, kan han eller hon när som helst kontakta någon anställd vid Romy Foods Corporation Ltd..

9. Bestämmelser om dataskydd om tillämpning och användning av Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)

På denna webbplats har den registeransvarige integrerat komponenten i Google Analytics (med anonymiserarfunktionen). Google Analytics är en webbanalystjänst. Webbanalys är insamling, insamling och analys av data om beteendet hos besökare på webbplatser. En webbanalystjänst samlar bland annat in uppgifter om den webbplats som en person kommit från (den så kallade referrern), vilka delsidor som besöktes, eller hur ofta och under vilken tid en delsida visades. Webbanalys används främst för optimering av en webbplats och för att kunna genomföra en kostnads-nyttoanalys av Internetannonsering.

Operatören av Google Analytics komponenten är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irland.

För webbanalysen via Google Analytics den registeransvarige använder programmet "_gat. _anonymizeIp". Med hjälp av denna ansökan förkortas IP-adressen för den registrerades Internet-anslutning av Google och anonymiseras när de får tillgång till våra webbplatser från en medlemsstat i Europeiska unionen eller en annan avtalsslutande stat till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Syftet med Komponenten Google Analytics är att analysera trafiken på vår webbplats. Google använder de insamlade uppgifterna och informationen bland annat för att utvärdera användningen av vår webbplats och för att tillhandahålla online-rapporter, som visar aktiviteterna på våra webbplatser, och för att tillhandahålla andra tjänster som rör användningen av vår Internet-webbplats för oss.

Google Analytics placerar en cookie på den registrerades informationsteknologisystem. Definitionen av cookies förklaras ovan. Med inställningen av cookien är Google aktiverat för att analysera användningen av vår webbplats. Med varje call-up till en av de enskilda sidorna på denna Webbplats på Internet, som drivs av den registeransvarige och i vilken en Google Analytics komponent integrerades, kommer Internet-webbläsaren på informationsteknik systemet för den registrerade automatiskt skicka in data via Google Analytics komponent i syfte att onlineannonsering och avveckling av provisioner till Google. Under loppet av detta tekniska förfarande, företaget Google vinner kunskap om personlig information, såsom IP-adress för den registrerade, som tjänar Google, bland annat att förstå ursprunget för besökare och klick, och därefter skapa provision bosättningar.

Cookien används för att lagra personlig information, såsom åtkomsttiden, platsen från vilken åtkomsten gjordes, och frekvensen av besök på vår webbplats av den registrerade. Vid varje besök på vår Webbplats på Internet kommer sådana personuppgifter, inklusive IP-adressen för den Internet-åtkomst som används av den registrerade, att överföras till Google i Usa. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan komma att vidarebefordra dessa personuppgifter som samlas in genom det tekniska förfarandet till tredje part.

Den registrerade kan, som anges ovan, förhindra att cookies ställers in via vår webbplats när som helst med hjälp av en motsvarande justering av den webbläsare som används och därmed permanent neka inställningen av cookies. En sådan justering av den Internet-webbläsare som används skulle också hindra Google Analytics från att sätta en cookie på den registrerades informationstekniska system. Dessutom kan cookies som redan används av Google Analytics när som helst raderas via en webbläsare eller andra program.

Dessutom har den registrerade möjlighet att invända mot en samling uppgifter som genereras av Google Analytics, som är relaterat till användningen av denna webbplats, samt behandling av dessa uppgifter av Google och chansen att utesluta något sådant. För detta ändamål måste den registrerade ladda ner ett webbläsartillägg under länken https://tools.google.com/dlpage/gaoptout installera det. Detta tillägg för webbläsaren talar om för Google Analytics via ett JavaScript, att all data och information om besöken av Internetsidor inte får överföras till Google Analytics. Installationen av webbläsartilläggen är betraktas som en invändning från Google. Om den registrerades informationsteknologisystem senare raderas, formateras eller är nyinstallerat, måste den registrerade installera om tilläggsfunktionerna i webbläsaren för att inaktivera Google Analytics. Om webbläsartillägget avinstallerades av den registrerade eller någon annan person som kan tillskrivas deras kompetenssfär, eller är inaktiverat, är det möjligt att verkställa ominstallation eller återaktivering av webbläsartilläggen.

Ytterligare information och gällande dataskyddsbestämmelser i Google kan hämtas under https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ och under http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics förklaras vidare under följande Link https://www.google.com/analytics/.

10. Bestämmelser om dataskydd om tillämpningen och användningen av LinkedIn

Den registeransvarige har integrerat komponenter i LinkedIn Corporation på denna webbplats. LinkedIn är ett webbaserat socialt nätverk som gör det möjligt för användare med befintliga affärskontakter att ansluta och att knyta nya affärskontakter. Över 400 miljoner registrerade personer i mer än 200 länder använder LinkedIn. Således är LinkedIn för närvarande den största plattformen för affärskontakter och en av de mest besökta webbplatserna i världen.

Det operativa bolaget för LinkedIn är LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. För integritetsfrågor utanför USA LinkedIn Ireland, integritetspolicy frågor, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland, är ansvarig.

Med varje call-up till en av de enskilda sidorna på denna Internet-webbplats, som drivs av den registeransvarige och på vilken en LinkedIn komponent (LinkedIn plug-in) integrerades, Internet-webbläsaren på informationsteknik system för den registrerade automatiskt uppmanas att nedladdningen av en visning av motsvarande LinkedIn komponent i LinkedIn. Ytterligare information om LinkedIn-plugin-programmet kan nås under https://developer.linkedin.com/plugins. Under loppet av detta tekniska förfarande, LinkedIn vinster kunskap om vilka specifika delsidan av vår hemsida besöktes av den registrerade.

Om den registrerade är inloggad samtidigt på LinkedIn, LinkedIn upptäcker med varje call-up till vår webbplats av den registrerade-och under hela sin vistelse på vår Internet-webbplats-vilken specifik delsida av vår Internet-sida besöktes av den registrerade. Denna information samlas in via LinkedIn-komponenten och är kopplad till respektive LinkedIn-konto för den registrerade. Om den registrerade klickar på en av LinkedIn-knapparna som är integrerade på vår webbplats, sedan tilldelar LinkedIn denna information till det personliga Användarkontot för LinkedIn för den registrerade och lagrar personuppgifterna.

LinkedIn får information via LinkedIn-komponenten som den registrerade har besökt vår webbplats, förutsatt att den registrerade är inloggad på LinkedIn vid tiden för uppropet till vår webbplats. Detta inträffar oavsett om personen klickar på LinkedIn-knappen eller inte. Om en sådan överföring av information till LinkedIn inte är önskvärt för den registrerade, då han eller hon kan förhindra detta genom att logga ut från deras LinkedIn-konto innan en call-up till vår webbplats görs.

LinkedIn ger https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls möjlighet att avregistrera sig från e-postmeddelanden, SMS-meddelanden och riktade annonser samt möjlighet att hantera annonsinställningar. LinkedIn använder också affiliates som Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua och Lotame. Inställningen av sådana cookies kan nekas enligt https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Tillämplig sekretesspolicy för LinkedIn finns tillgänglig under https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Policyn för LinkedIn-cookies Är Tillgängliga under under https:https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

11. Rättslig grund för bearbetning

Artikel 6 I lit. en GDPR tjänar som rättslig grund för vårt företag för bearbetning operationer där vi inhämta samtycke för ett specifikt bearbetningssyfte. Om behandling av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal som den registrerade är part i, vilket är fallet exempelvis vid behandlingar som är nödvändiga för leverans av varor eller tillhandahållande av någon annan tjänst eller ersättning, skall behandlingen grundas på artikel 6 I lit.b GDPR. Detsamma gäller sådana bearbetningar som är nödvändiga för genomförandet av åtgärder före avtalsenliga, till exempel vid förfrågningar om våra produkter eller tjänster. Om vårt företag omfattas av en rättslig skyldighet som kräver behandling av personuppgifter, såsom fullgörande av skattemässiga skyldigheter, skall behandlingen baseras på artikel 6 I lit.c GDPR. I sällsynta fall kan behandling av personuppgifter vara nödvändig för att skydda den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen. Detta skulle till exempel vara fallet om en besökare till vårt företag skulle skadas och hans namn, ålder, sjukförsäkringsuppgifter eller annan viktig information måste vidarebefordras till en läkare, ett sjukhus eller andra tredje parter. Behandlingen skulle då baseras på artikel 6 I lit. d GDPR.

I slutändan skulle behandlingen kunna baseras på artikel 6 I lit. f GDPR. Denna rättsliga grund grundar sig på behandlingar som inte omfattas av någon av de tidigare nämnda rättsliga grunderna när behandlingen är nödvändig för att tillvarata ett berättigat intresse för vårt företag eller en tredje part, förutsatt att den registrerades intressen, grundläggande rättigheter och friheter inte råder. Vi får göra den här sortens behandlingar, särskilt eftersom de har nämnts särskilt av den europeiska lagstiftaren. Den ansåg i detta avseende att ett berättigat intresse kunde antas om den registrerade är kund hos den registeransvarige (skäl 47 mening 2 GDPR).

12. Berättigade intressen i den behandling som den registeransvarige eller en tredje part

Baserat på artikel 6 I lit. f GDPR, vårt legitima intresse av att utföra vår verksamhet till förmån för välbefinnande för alla våra anställda och våra aktieägare bygger på artikel 6 I lit. f GDPR.

13. Varaktighet för vilken personuppgifterna kommer att lagras

Kriteriet för hur länge lagringen av personuppgifter är respektive rättslig lagringstid. Efter periodens utgång kommer de relevanta uppgifterna rutinmässigt att raderas, förutsatt att de inte längre är nödvändiga för att kontraktet ska kunna fullgöras eller att kontraktet inleds.

14. Rättsliga eller avtalsmässiga bestämmelser för tillhandahållande av personuppgifter; nödvändighet för att ingå avtalet. skyldighet för den registrerade att lämna personuppgifterna, möjliga konsekvenser av utebliven avsättning

Vi informerar dig om att tillhandahållande av personuppgifter delvis krävs enligt lag (t.ex. skattebestämmelser. B) eller kan också vara ett resultat av avtalsbestämmelser (t.B information om avtalspartnern).

På vissa sätt kan det vara nödvändigt för en registrerade att förse oss med personuppgifter, som senare måste behandlas av oss. Den registrerade är till exempel skyldig att förse oss med personuppgifter om vårt företag ingår ett avtal med honom eller henne. Om personuppgifterna inte lämnas skulle detta innebära att avtalet med den registrerade inte kunde ingås.

Innan den registrerade lämnar personuppgifter måste den registrerade kontakta någon av våra medarbetare. Vår medarbetare klargör från fall till fall om tillhandahållandet av personuppgifterna krävs enligt lag eller avtal eller krävs för att avtalet ska ingås, om det finns en skyldighet att lämna personuppgifterna och vilka konsekvenser det skulle få att inte tillhandahålla personuppgifterna.

15. Förekomst av automatiserat beslutsfattande

Som ett ansvarsfullt företag använder vi inte automatiskt beslutsfattande eller profilering..

Denna dataskyddsdeklaration utfärdades av dgd Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbHs dataskyddsdeklaration, i egenskap av External data protection officer Rosendheim; i samarbete med Advokat för IT och integritetsjurist